รายวิชา Edmodo

รายวิชาที่เจัดการเรียนการสอนด้วย edmodo ปีการศึกษา 2561

ชื่อวิชาที่เปิดสอน ระดับชั้น ครูผู้สอน รหัสชั้นเรียน
Class Code
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 นายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน h5thzw
คณิตศาสตร์ ป.4 นางสาวพรพรรณ ชิดสนิท m5syxi
ภาษาไทย ป.4 ครูรจเรข rycqhn
ภาษาอังกฤษ ป.4 นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล vki6ek
วิทยาศาสตร์ป.4 ป.4 นางสาวกัลยาณี หายโศรก fnd3an
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 ว่าที่ร้อยตรีนพฤทะิ์ ต่อวาส nutp7e
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 นายภูพิงค์ นันตา t358vh
การงานอาชีพฯ รีสอร์ท ป.5 นางวรรณี แสงทอง r4nvqv
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 นายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน b7diyy
คณิตศาสตร์ ป.5 นางสาวพรพรรณ ชิดสนิท pxg9ux
ประวัติศาสตร์ ป.5 นายสุรศักดิ์ สมณะช้างเผือก p77rpz
ภาษาอังกฤษ ป.5 นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล yxzppy
วิทยาศาสตร์ ป.5 นางสาวกัลยาณี หายโศรก bxn2cn
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 ว่าที่ร่อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส 52evm2
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 นายภูพิงค์ นันตา 5nxq2v
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 นายณรงค์ทธิ์ หอมนาน auij3k
คณิตศาสตร์ ป.6 นายมนตรี เบิกบาน eem8nk
ประวัติศาสตร์ ป.6 นายสุรศักดิ์ สมณะช้างเผือก byuag5
ภาษาอังกฤษ ป.6 นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล qgxfaf
วิทยาศาสตร์ป.6 ปี 2561 ป.6 นางสาวกัลยาณี หายโศรก 5jkbtm
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส Xr3wwi
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส 52evm2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส xr3wwi
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 นายภูพิงค์ นันตา ncnr8j
การงานอาชีพฯ ปางถ้ำกาแฟสด ม.1 นางผาณิตดา วงศ์ขจร yuw377
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 นางวรรณี แสงทอง d4cdt9
คณิตศาสตร์ ม.1 นายมนตรี เบิกบาน sk9pik
ประวัติศาสตร์ ม.1 นายสุรศักดิ์ สมณะช้างเผือก s54wec
ภาษาไทย ม.1 นางสาวอรพีรา อาศัย gepivm
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 นายสุรสํกดิ์ สมณะช้างเผือก gt986n
วิทยาศาสตร์ ม.1 นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล z54vm7
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 นายภูพิงค์ นันตา i9yxqw
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 นางวรรณี แสงทอง ssei2m
คณิตศาสตร์ ม.2 นายมนตรี เบิกบาน kc2dca
ประวัติศาสตร์ ม.2 นายสุรศักดิ์ สมณะช้างเผือก fw6ziv
ภาษาไทย ม.2 นางสาวอรพีรา อาศัย uygpwd
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 นายสุรศักดิ์ สมณะช้างเผือก afr7ue
วิทยาศาสตร์ ม.2 นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล k475d4
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 นายภูพิงค์ นันตา qu2y2v
การงานอาชีพฯ งานฉลุไม้ ม.3 นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล nkgc8w
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 นางวรรณี แสงทอง g94mye
คณิตศาสตร์ ม.3 นายมนตรี เบิกบาน 6qtd86
ประวัติศาสตร์ ม.3 นายสุรศักดิ์ สมณะช้างเผือก mu4v3u
ภาษาไทย ม.3 นางสาวอรพีรา อาศัย jfwfqq
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 นายสุรศักดิ์ สมณะช้างเผือก pwv98y
วิทยาศาสตร์ ม.3 นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล 4bddt4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส mveq5n
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 นายภูพิงค์ นันตา h857yj

^