Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ โยปัญญา

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูผู้สอน

 • thumbnail

  นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชนัญญา รักเรียน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยาณี หายโศรก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพิมผกา กาฬศิริ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายณัฐชัย ฐานะราช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอัครจรรยา มังคลาด

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายโยธิน เชิดชู

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอรพีรา อาศัย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอรวรรณ ชุ่มใจ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวภัสราพร แก้วบางพระ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกานต์ ขันทะ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอรุณศรี คนครอง

  ครู

 • thumbnail

  นายทัตพงศ์ พัวเรืองเลิศ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี กันธิ

  ครู

 • thumbnail

  นายนิยม ชมชื่น

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวัชรพล บัวแสง

  ครูอัตราจ้าง

บุคลากร เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวศศิภา บุญแรง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายวีระยุทธ พรมเทพ

  นักการภารโรง

^